ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

(24.5.2018)

1 REKISTERINPITÄJÄ

Avenla Group
Askonkatu 4
15100 LAHTI
puh. 020 754 5430
avenla@avenla.fi

Avenla Group (jatkossa Avenla Group) käsittää seuraavat Avenla Oy konsernin tytär- ja osaomistusyhtiöt:

  • Avenla Oy (y-tunnus: 1977106-7)
  • Adeline Oy (y-tunnus: 0948321-3)
  • Cloud Center Finland Oy (y-tunnus: 1740275-1)
  • Mainostoimisto Fortuna Oy (y-tunnus: 0812603-8)
  • Realtime Finland Oy (y-tunnus: 2868929-2)
  • Tasokas Software Oy (y- tunnus: 2870591-8)
  • Generics Finland Oy (y-tunnus: 2087908-3)

 

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Joonas Kolkka
tietosuoja@avenla.fi, puh. 010 201 9999

3 TIETOSUOJAVASTAAVA

Thomas Salokangas
tietosuoja@avenla.fi, puh. 0400 834 991

4 REKISTERIN NIMI

Rekisterin nimi on Avenla Groupin asiakasrekisteri.

5 HENKILÖTIETOJENKÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi asiakkaiden ja sidosryhmien lähteistä.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

6 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri pitää sisällään Avenla Groupin asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asema yrityksessä, asiakasryhmä sekä muut asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot.

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasrekisterin henkilötietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään, yhteistyökumppaneilta ja muista luotettavista lähteistä.

8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Avenla Group on tehnyt päätöksen olla luovuttamatta hallussa olevia tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille Avenla Group:n kumppaneille. Avenla Group luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Avenla Group:a toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Avenla Group:a luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Avenla Group:n hallussa olevasta tietokannasta.

9 TIETOJEN SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN TAI KANSAINVÄLISELLE JÄRJESTÖLLE

Avenla Group on tehnyt päätöksen olla siirtämättä Avenla Group:n hallussa olevia tietoja automaattisesti kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle. Avenla Group luovuttaa yksittäistapauksessa tiedot kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle, jos asiakas tai sidosryhmä on tähän tarkoitukseen antanut Avenla Group:lle mandaatin toimia edellä mainitulla tavalla ja Avenla Group on yhdessä tietosuojavastaavan sekä Suomen tietosuojaviranomaisen kanssa suorittanut riskiperusteiden ja laatujärjestelmän arvioinnin kolmannen maan tietoturvatason todellisesta tasosta.

10 TIETOJEN SUOJAAMINEN

Avenla Group toteuttaa tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Näitä toimenpiteitä tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa.

Koko Avenla Groupin henkilöstöllä ja Avenla Groupin lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

Viestintäverkkojen suojauksessa noudatetaan tietoyhteiskuntakaarta ja Viestintäviraston määräyksiä.

11 TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta tai muulla tavalla todistaa henkilöllisyytensä.

12 OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä.

Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä.

Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä.

13 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

14 TIETOJEN POISTAMINEN JA SÄILYTYSAIKA

Avenla Group poistaa rekisteristä tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen voimassaolon ajan sekä sen jälkeen tarpeellisen ajan takuu- ja virhevastuiden hoitamiseksi.

Henkilötiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Avenla Groupia säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

15 TIETOSUOJASELOSTEEN HYVÄKSYNTÄ

Avenla Groupin sopimusehtojen mukaan Avenla Group voi muuttaa palveluita koskevia sopimusehtoja ilmoittamalla siitä asiakkaalle vähintään yhtä kuukautta etukäteen palveluiden verkkosivuilla www.avenla.fi julkaistulla tiedotteella.

Asiakas hyväksyy muutetut sopimusehdot jatkamalla Avenla Groupin palveluiden käyttöä.

Henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimusliite ei siten edellytä asiakkaalta allekirjoitusta tai muita aktiivisia toimenpiteitä.